Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

6 października 2017

Płońsk, dnia 6 października 2017 roku

 

Postanowienie


Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodnicząca Referendarz Sądowy Julia Klimczewska
po rozpoznaniu 6 października 2017 roku, w Płońsku, na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Revenue Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko Katarzynie Mazur  
o zapłatę


p o s t a n a w i a :

 

uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie I Nc 273/17

 

Uzasadnienie
Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie wystąpił do tut. Sądu z pozwem przeciwko Katarzynie Mazur  o zapłatę.
Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 lutego 2017 r. Sąd uwzględnił żądanie pozwu. Nakaz ten nie został doręczony pozwanej, bowiem korespondencja wysłana na wskazany przez powoda adres pozwanej została zwrócona z adnotacją, iż pozwana nie mieszka pod wskazanym adresem od 2012 roku.
Powód zarządzeniem z dnia 8 marca 2017 r. został wezwany do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i skierowania sprawy do postępowania zwykłego. Termin ten był następnie przedłużany na wniosek powoda do 30.09.2017r. W zakreślonym terminie powód nie wykonał zarządzenia i nie wskazał aktualnego adresu pozwanej. 
Zgodnie z art. 5021 § 1 k.p.c. w zw. z art. 499 pkt 4 k.p.c. jeżeli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.
Mając na uwadze powyższe na podstawie art. art. 5021 § 1 k.p.c. w zw. z art. 499 pkt 4 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE
Na orzeczenie wydane przez referendarza sądowego przysługuje skarga.
Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego.

Drukuj informację